Toldot

From Halachipedia
Jump to navigation Jump to search

Chapter 25

 • 28: Why are different tenses are used regarding the love of Eisav and the love of Yaakov? (Kli Yakar)

Pasuk 20

ויהי יצחק בן ארבעים שנה

 • ועשו עשה ההפך, שלקח מבנות חת באותו גיל[1]
מה לקח כל כך הרבה זמן לנשיאת אשה?
 • כי לא מצא ראויה, ובזה נכר שהיה בן אברהם[2]

Pasuk 21

ויתער יצחק

למה היו מתקשים כל כך בלידה?
 • הרבה והפציר בתפילה[3]
 • הקב״ה מתאוה לתפילתן של צדיקים[4]
 • רבקה נתעקרה כדי שלידתה יהיה בדרך נס, ולא יהיו בניו אכזרים כמו לבן ובתואל[5]
 • כדי שלא יראה אברהם את קלקולו של עשיו[6]

Pasuk 22

ויתרוצצו הבנים בקרבה

 • יעקוב רץ ומתפרכס לצאת, כשראה ביה״ם[7]
 • ולא ללמוד אם המלאך שברחם, ששם הוא אם בחבורת רשע[8]

Pasuk 26

וידו אוחזת בעקב עשו

 • היודים אוחזים בדברים שאוה"ע דשים בעקבם [9]

Chapter 27

Pasuk 15

ותקח רבקה את בגדי עשו

Pasuk 19

אני עשו בכורך

איך היה יכול לדבר מרמה


References

 1. Chatam Sofer
 2. HaEmek Davar
 3. Rashi
 4. יבמות סד.
 5. HaEmek Davar
 6. MiShulchan Gavoah, quoting R. Yosef Chaim Sonnenfeld
 7. Rashi
 8. Michtav Sofer
 9. R. Weiss, 5776, 38.05
 10. R. Naftali miRopshitz